PR School announces admissionPR School aims at improving knowledge and skills of specialists through non-formal education. PR School gives an opportunity:

  • to get acquainted with the experience and the success already reached in PR

  • to get knowledge on public relations, PR tools and techniques from leading Armenian and foreign professionals

  • to study media field of Armenia, its problems and gaps

  • to apply theoretical knowledge in practice.

The best students of #PRSchool will be involved in #PR long-term and short-term local and international programs. Duration of study is 3 months (for 2 hours once in a week). The training courses are held on weekdays (from 12 p.m. to 2 p.m.). The Membership fee of PR School is 36.000 AMD, which is one-time and paid before the course. Participants successfully completed the course receive bilingual diplomas.

PR School admission is open online until September 7.

A limited number of participants will be selected for the course.

Armenian PR Assosiation

office@armpr.org, +37455090965

Հայկական Փի Ար ասոցիացիան Հայաստանում գործող հանրային կապերի և հաղորդակցության առաջատար կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2006 թվականին։

© 2021 | Հայկական Փի Ար ասոցիացիա

Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան 0015, Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտա 4, 1/1

Հեռ.՝ 37410588768  Էլ. հասցե՝ office@armpr.org