COMMUNICATIONS HANDBOOK

This handbook is created by Armenian PR Association and its European partner organisations within "4P4YOUth" international project.

 • Media Relations

  Media Relations involves working with media for the purpose of informing the public of an organization's mission, policies and practices in a positive, consistent and credible manner. Typically, this means coordinating directly with the people responsible for producing the news and features in the mass media.

 • Online Communication

  What design to use for your website; How to structure your website to make people stay longer; Differences in how people read text on the screen and on paper.

 • Brand Communication

  What is branding for?
  Things to consider when designing a logo. How to use photographs and what are “good” photographs?

 • Strategy

  Communication strategy is a plan to achieve communication objectives.

 • Message Development

  Message Development is Essential to Communications Planning. Good message development is a critical part of any communications plan.

 • Monitoring & Evaluation

  Evaluation is an ongoing, systematic process. It should be included in all communication planning to evaluate activities, plans and strategies.

Հայկական Փի Ար ասոցիացիան Հայաստանում գործող հանրային կապերի և հաղորդակցության առաջատար կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2006 թվականին։

© 2021 | Հայկական Փի Ար ասոցիացիա

Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան 0015, Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտա 4, 1/1

Հեռ.՝ 37410588768  Էլ. հասցե՝ office@armpr.org