ARM

Workshop | Environment sustainable development

Target group: Young People.

Date: 6 September

Place: Fontelo Youth Center

Description: This workshop aims to make young people aware of the importance of the environment and sustainable development.

The general objectives of the Workshop:

· Offer diversified activities to the young people of Viseu;

· Bring young people to Adamastor;

Raise awareness among young people for the environment.

Հայկական Փի Ար ասոցիացիան Հայաստանում գործող հանրային կապերի և հաղորդակցության առաջատար կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2006 թվականին։

© 2021 | Հայկական Փի Ար ասոցիացիա

Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան 0015, Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտա 4, 1/1

Հեռ.՝ 37410588768  Էլ. հասցե՝ office@armpr.org