ARM

Language Day

Target group: Young People.

Date: 6 September

Place: Fontelo Youth Space

Description: The European Year of Languages 2001, jointly organised by the Council

of Europe and the European Union, was successful involving millions of people across 45 participating countries. Those activities celebrated linguistic diversity in Europe and promoted language learning.

Following the success of the Year of Languages, the Council of Europe declared a European Day of Languages to be celebrated on 26th of September each year. The general objectives of the European Day of Languages are:

· Warning the public to the importance of language learning and diversifying the range of languages learnt in order to increase plurilingualism and intercultural understanding;

· Promoting the rich linguistic and cultural diversity of Europe, which must be preserved and fostered;

· Encouraging lifelong language learning in and out of school, whether for study purposes, for professional needs, for purposes of mobility or for pleasure and exchanges.

Հայկական Փի Ար ասոցիացիան Հայաստանում գործող հանրային կապերի և հաղորդակցության առաջատար կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2006 թվականին։

© 2021 | Հայկական Փի Ար ասոցիացիա

Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան 0015, Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտա 4, 1/1

Հեռ.՝ 37410588768  Էլ. հասցե՝ office@armpr.org