ARM

4Ps for YOUth presentation in CoLibry open-space

Besides the workshop, in October there was an appointment in “Colibri” open space of NTU “DP” organized by the Offices of International Academic Mobility and International Projects and dedicated to sharing and discussion of Erasmus+ projects experience. There “4Ps for YOUth” project was presented to the local and foreign students of NTU “DP”. The already completed and yet set goals of university PR-campaign were discussed as well.

Implemented by Dnipro Polytechnic

Problems:

✓ Low awareness of schoolchildren and new students about the university life and projects

✓ Lack of financial support from university administration and NGOs

✓ Lack of participants among students in the Student Council, therefore, low influence on the administrative university life

Target group:

✓ NGOs, foreign partners, students, schoolchildren, Dnipro inhabitants

Goals:

✓ Increase university popularity and students’ activity

✓ Encourage schoolchildren to enter our university and aware students of university life and projects

✓ Promote “Dnipro Polytechnic” among other universities and NGOs

✓ Present NTU “DP” among other international organizations and foreign universities

✓ Strengthen our university relationships with its partners

Հայկական Փի Ար ասոցիացիան Հայաստանում գործող հանրային կապերի և հաղորդակցության առաջատար կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2006 թվականին։

© 2021 | Հայկական Փի Ար ասոցիացիա

Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան 0015, Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտա 4, 1/1

Հեռ.՝ 37410588768  Էլ. հասցե՝ office@armpr.org